برای ثبت نام

وبینار هنر ارتباط موثر- شاهین فرهنگ-3 و 4 بهمن ماه1402

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.
مشخصات شما
مبلغ به تعداد هر نفر : 1,490,000 ریال
جمع کل :
مبلغ پرداختی :