برای ثبت نام

وبینار طراحی آینده و زندگی هدفمند-شاهین فرهنگ-30 فروردین ماه1402

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.
مشخصات شما
مبلغ به تعداد هر نفر : 1,300,000 ریال
جمع کل :
مبلغ پرداختی :