در هوش اقتصادی، خانم ها رتبه اول را دارند، آقایان رتبه دوم. هر زنی در هر طبقه و سطح اجتماعی و تحصیلاتی به مسائل اقتصادی فکر می کند.
درست به همین دلیل، در تمام دنیا، خانم ها به مشاغل اقتصادی گماشته می شوند. پشت صندق اغلب فروشگاه‌ها خانم ها نشسته اند.
دقت خانم ها در محاسبه اقتصادی با هیچ مردی قابل مقایسه نیست. حتی مردهای وسواسی نیز در امر محاسبه اقتصادی به پای خانم ها نمی رسند.
مرد وسواسی، فرد بسیار دقیقی است، اما در محاسبه اقتصادی از خانم ها عقب می ماند. برتری خانم ها در هوش اقتصادی دلیل آن است که مشاورین اقتصادی اغلب ثروتمندان معروف، خانم هستند.

شاهد دقیقی بر هوش اقتصادی خانم ها این است که در مملکت ما خانم ها با هر حقوقی زندگی را به خوبی اداره می کنند.چنان زندگی را اداره می کنند که وقتی وارد منزل آنها می شوید، هر چیزی را به جای خود می بینید. در یخچال چیزی دارند، در تزئینات منزل کاری کرده اند، البسه و پوشاک خوبی تهیه کرده اند. چنان کرده اند که به ظاهر، همه چیز را به زیبایی سامان داده اند.
برای کسب یک تجربه جالب خوب است وارد جمع های خصوصی خانم ها و آقایان شوید. جمع هایی مثل خوابگاه دانشجویی یا خوابگاه کارگری و امثال آن.
روزی که نزد آقایان می روید، هیچ چیز ندارند که خودشان بخورند گاه می بینید که حتی یک تکه نان نیز ندارند، در گرسنگی روزنامه می خورند !
شکل اتاق و نظافت آن اغلب گفتنی نیست !
آنها هر چه تخمه داشته اند خورده اند، و هر چه میوه داشته اند پوست کنده اند !
اما در مقابل، روزی که وارد خوابگاه دختران می شوید، در اتاق ها می بینید که روی یک میز لیوانی گذاشته اند که درون آن دو شاخه گل است. پوستر زیبایی روی دیوار زده اند، اتاق را در کمال نظافت نگه داشته اند. برای شما که میهمان هستید، چیزی دارند، دو تا سیبی می آورند یا دو شیرینی !
هوش اقتصادی زنان چنان توفیقی به زنان داده است که در زندگی، آنها مردان را اداره می کنند.
به مناسبت همین کلام، از خانم ها می خواهم که در این مدیریت اقتصادی راه اعتدال پیشه کنند، وقتی آقایان همه زندگی را به اختیار شما گذاشتند، شما هم برای گذران عادی زندگی آقایان، چیزی در نظر بگیرید. آنها را با جیب خالی روانه کوچه و خیابان نکنید.
خانم ها در تمام طبقات اجتماعی، مدیریت اقتصادی بهتری نسبت به آقایان همان طبقه اجتماعی دارند.