مدرس مهارتهای زندگی با بیش از 112 هزار ساعت سخنرانی در سراسر جهان
لیسانس روانشناسی
فوق لیسانس علوم اجتماعی
فوق لیسانس پژوهشگری
دکترای روانشناسی از دانشگاه ییل آمریکا

 

لیست دوره های آموزشی و روانشناسی شاهین فرهنگ به شرح زیر است :

ردیف عنوان دوره مدت زمان
۱ انسان موفق ۷۰    ساعت
۲ ازدواج موفق ۲۴ ساعت
۳ خانواده موفق ۲۵    ساعت
۴ مهارت های عملی مشاوره ۳۰    ساعت
۵ خلاقیت ۳۰    ساعت
۶ فنون سخنرانی ۵۰    ساعت
۷ هنرخوب دیدن
۲۰    ساعت
۸ مثبت اندیشی ۲      ساعت
۹ زندگی هدفمند ۵     ساعت
۱۰ ارتباط موثر ۶     ساعت
۱۱ هاله های انرژی ۵     ساعت
۱۲ عوامل موثر در تحول ۵     ساعت
۱۳ کسب آرامش ۵     ساعت
۱۴ رسیدن به خواسته ها ۴     ساعت
۱۵ آشتی با خدا ۵     ساعت
۱۶ فلسفه نماز ۱۰   ساعت