برخـی افراد ممكن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی كنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران كار نـا پـسـندی است بـخـصوص كسانی كه بسیار دوستتان دارند. اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـیكند.

بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی میكنـید و حسرت داشتنش را میكشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناكام می مانید. و آنـجاسـت كـه راهـكـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد. البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمیـبـاشـد كه شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بكارگیری این تكنیكها وادار بـه آن كند كه دلباخته و عاشق شما گردد. كاری كه این تكنـیـكها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را بمقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این كار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فكر نمیكنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

 


● زیاد معاشرت كنید... سپس غیر قابل دسترس گردید

 

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می كند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده كـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مكرر با هر محرك خاص ما را نسبت به آن محرك علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی كنـد كـه واكنش اولیه ما به آن محرك منفی باشد). بنابراین در ابتدای آشنایی از آنكه كناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز كنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنكه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اكنون حواستان را كاملا جمع كنید چون این مرحله زیركانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی كه مطمئن شدید كه او را مجذوب خود كرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را كاهش داده و كمتر در دسترس قرار گیرید و این كـار را تـا زمانی كـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نكرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اكنون قانون كمـیابی را بطور مؤثر بكار گماردید.

همه ما واقف هستیم كه: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند كه نمیتوانند داشته باشند. و همیشه در دسترس بودن شـما سبب كاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، كم كم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست.

این قانون كمیابی است كه سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید. با آنان باشید و سپس كمیاب گردید و مشاهده خواهید كرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به شباهت ها اشاره ای نمیكنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـكدیـگر نـمی شوند. ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریك زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی كه مورد علاقه امان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین كنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن كسی بسیار مهم تر از آن است كه ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست كه حائز اهمیت میباشد. هرگاه شما با فردی كـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنكه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر میباشد.

● كار دلپسندی برایش انجام ندهید....

بـگذاریـد او برایتان كارهای دلپسندی انجام دهد هرگاه شما كار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت: احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی كه شما اندكی با عملتان لوسش كرده اید. ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی كه صرف فرد مورد نظر كرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میكنیم. سـرانجام آنكه:ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.هرگاه شخصی برای ما كار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم. اما در كنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند كرد. گاه غرق در هیجانات میشویم. در تـنگنا قرار می گیریم كه مانند همان فرد بامعرفت كه آن لطف را در حق شما كرده عمل نماییم یعنی آنكه لطفش را جبران كنیم. و حتی زمانیكه آن عمـل نـیك از سوی شخصی صورت می گـیـرد كـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی كه ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او كارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس كند.

● به او نگاه كنید...

زیـك روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی كه دو عاشق بیكدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت كه دو فردی كه عمیقا عاشق یكدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را كه گفتگو می كنند، به همدیگر نگاه می كنند. و هـنـگـامی كه فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یكدیگر برمی گـردانـنـد.

در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه كردن به یـكدیـگر اخـتـصـاص می دهند. اهمیت مقیاس روبین واضح میباشد: احتمال آنكه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـكدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی كـه آن دو عاشقانه به یكدیگر زل می زنند تخمین زد. برخـی روانـكاوان از آن در حین مشاوره برای آنكه دریابند تا چه اندازه زوجین به یكدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـكه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه كه: هرگاه به شخصی كه دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه كنید. با این كار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری كه فردی تا این اندازه به او نـگـاه كـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود. در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد كه عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می كند.

ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند كه توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی كه ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است كه سبب تعریق كف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی كه شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنكه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد. زمانی كه شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود كنید، بكارگیری این تكنیك تولید PEA را كاملا میسر خواهد نمود. امتحان كنید.مطمئن هستم از نتیجه كار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی كـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا كنید و اینكه او سـرانـجـام بـاورش شـود كه عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

● روی برنگردانید...

دیـگر یـافته های تعیین كننده در تحقیقات روبین: اگر فردی بـه زن و شوهری كه در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می كـشـد تـا نگاه آن زوج از یكدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی كـه هنوز دلباخته شما نگشته بكار بندید، به او طوری القا میكنید كـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید. لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تكنیك را چشمان آب نباتی نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی كه دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی كه او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنكه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن كار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنكه توسط یك آب نبات به یكدیگر چسبیده اید.

شاید این تكنیك زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور كنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد. اگرآنقدر كمرو و خجالتی می باشید كه قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تكنیك آب نـبـات صـرف نظر كرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی كه وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنكه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یك حركت بررسی كنـنده است. شما میـخواهید واكنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم كنید كه بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

● از علم مردمك سنجی كمك بگیرید...

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یك چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمك های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمك سنجی این عاملی اسـت كـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمك چشم خود را آگاهانه كنترل كنید (به همین خاطر است كه می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند). اما شما میتوانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمك منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را كاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط كاهـش یابد مردمك چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است كه استفاده از نور شمع و یا كلیدهای كاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیك ضروری میباشد. تنها با ملایم كردن و كاهش نور نیست كه چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمكهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یك زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یكسان و مشابه بود یكی از دو تصویر طوری دستكاری شده بود كه مـردمك چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی كه تصویر دستكاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـكاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی كه ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمك چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یك زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـك چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـك چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی كه هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمك چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!