کارگاه دو روزه و استثنایی قهرمان زندگی:

 

دکتر سلیمی  از آلمان

 

پنجشنبه و جمعه این هفته

 

قهرمان زندگی هستید ؟


یا قربانی؟


انتخاب با شماست.

 

?اطلاعات بیشتر در لینک ذیل

 

https://goo.gl/boqtH9