شاید دیگران لایق بخشیده شدن نباشند،

اما آیا ما هم لایق به زندگی آرام نیستیم ؟

همه ما بارها با این دغدغه ها همراه بوده ایم:

* آیا می توانم خودم را ببخشم!!!

* چطور می توانم او را ببخشم، نه هرگز نمی توانم!!!

یادمان باشد

بخشیدن،

فراموش کردن و ازخود گذشتگی نیست.

بخشیدن نشانه ....

نخستین کلید موفقیت بخشش دیگران است ،

برای پرواز کردن و اوج گرفتن باید سبک بال بود.

باید دلمان را از کینه ها و ناراحتی ها و شکوه از دیگران خالی کنیم.

ادامه مطلب از طریق لینک ذیل:

http://namaava.com/seminar/register/cat/52