عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد

درست كه با دشمن خود در ذهنت مي‌جنگي، اما به اين هم فكر كن كه شايد همين دشمن استاد درس زندگي و سرنوشت تو باشد. دشمن، چراغ را بر تاريكي و زواياي پنهان تو مي‌اندازد تو ناراحت مي‌شوي، اما اين درد، شكلي از درمان توست، دشمن گاهي زبان تو را باز مي‌كند و رفتار رو به رشد تو را به جريان مي‌اندازد، شايد بتوان گفت هر فرد موفقي در چند دشمن فرضي واقعي گم‌شده خود را پيدا كرده است. گاهي به حرف‌ها و نگاه‌هاي دشمن نگاه كن و با او مراقبه كن، برقص! و نترس از اخم و نيشخند او، سعي كن مهره‌هايت را خوب حركت بدهي، خودت را نباز به فكر بهتر بازي كردن باش١ اعتماد به نفس خود را همين‌جا نشان بده! به حرف‌ها، ايما و اشاره‌هاي او فكر نكن، او اگر نورافكني را بر انبار ذهن و رفتار تو انداخت، تو هم به همان متمركز شو و اگر ؟؟؟ آن را اصلاح كن! به فحاشي ذهن نپرداز، ذهنت را به گله، شكايت، آه و ناله عادت نده! مبارزه كن! تسليم و فرار فايده كار نيست، مبارزه‌اي نرم، آرام چون جريان و حركت است كه مانعي را از سر راه خود برمي‌دارد. درهايي در زندگي تو بسته شده است، اما درهايي ديگر برايت گشوده شده است. زندگي تو به همين چند راه ختم نمي‌شود، دائوي ديد خود را گسترش بده! از دشمنانت و مخالفانت نترس! با آنها خوب بازي كن! و سعي كن و درد بازي‌هاي رشد آنها نشوي!

پيشنهادهاي امروز
١) ليستي از دشمنان و مخالفان خود آماده كن!
٢) چند درصد آنها واقعي و چند درصد ذهني هستند؟
٣) از هر يك از دشمنانت، يك درس آموزنده بگير!