• روانشناس بالینی- مشاور خانواده، کودک و نوجوان

 

آثار چاپ شده:

 

 • رازهای خانواده خوشبخت

 

 • پنج اصل بنیادین در تربیت فرزند

 

 • چگونه درمانگر شویم

 

 • فرزند نوجوان من

 

 • واقعیت درمانی

 

 • مدیریت خشم

 

اجرای سمینار های مختلف:

 

 • مجتمع فولاد اهواز

 

 • شرکت ملی نفت ایران

 

 

 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

 • شرکت ذوب آهن اصفهان

 

 • اداره صنایع و معادن شهر اصفهان
 • مدارس مناطق مختلف شهرتهران

 

مباحث تدریس شده:

 

 • زندگی شاد و سالم

 

 • روابط شاد همسران

 

 • اصول بنیادین در تربیت فرزند

 

 • تکنولوژی تحول شخصیت

 

 • تسویه با گذشته

 

 • سخنوری حرفه ای
 • مدیریت، قدرت و ارتباط